Polityka prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie powyższych danych w związku z udzieleniem mi pocztą elektroniczną odpowiedzi na zadane pytania”.

Podane dane będą przetwarzane przez właściciela serwisu (dane powyżej). Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przetwarzanie danych będzie obejmowało wysyłkę wiadomości e-mail zgodnie z udzieloną zgodą, a także czynności o charakterze organizacyjnym, takie jak archiwizacja korespondencji lub wykonanie kopii zapasowych. Dane nie będą przetwarzane w celu profilowania. Dalsze szczegółowe informacje dostępne są tutaj

I dalej do pełnej wersji informacji:

Podane dane będą przetwarzane przez właściciela serwisu (Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 16a/6, KRS: 0000335514). Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także innymi przepisami prawa regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne. Nie istnieje prawny obowiązek podania tych danych, jednak bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z tej formy kontaktu z nami. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe na etapie składania zapytania, jednak w zależności od jego treści, możesz zostać poproszony/-a o ich podanie w dalszej korespondencji.

Przetwarzanie danych będzie obejmowało wysyłkę wiadomości e-mail zgodnie z udzieloną zgodą, a także czynności o charakterze organizacyjnym, takie jak archiwizacja korespondencji lub wykonanie kopii zapasowych.

Dane nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podwykonawcy Dialtech sp. z o.o., dostawcy usług hostingu oraz poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi systemów informatycznych.

Dane będą przechowywane przez okres:

-2 miesiecy - w zakresie archiwum korespondencji,

- do upływu okresu retencji kopii bezpieczeństwa – w zakresie kopii bezpieczeństwa,

- do momentu skutecznego wykonania praw osoby, której dane dotyczą, których wykonanie skutkować powinno usunięciem danych.

- jeżeli korzystanie z formularza związane jest ze złożeniem reklamacji, dane będą przechowywane do upływu okresów przedawnienia roszczeń

Osobie, która podała dane przysługuje, w odniesieniu do podanych danych:

- prawo żądania dostępu do nich na zasadach art. 15 RODO,

- prawo ich sprostowania na zasadach art. 16 RODO,

- prawo żądania ich usunięcia na zasadach art. 17 RODO,

- prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania na zasadach art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach art. 21 RODO,

- prawo do ich przenoszenia na zasadach art. 20 RODO.

Powyższe prawa, a także prawo wycofania zgody, można wykonać poprzez każdą dopuszczalną formę kontaktu z Dialtech sp. z o.o. (poczta tradycyjna, e-mail, formularze kontaktowe, BOK). W przypadku kontaktu na odległość, Dialtech sp. z o.o. może prosić o podanie danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli ta osoba uzna, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

Dialtech sp. z o.o. informuje, że nie powoływał Inspektora Ochrony Danyc