Regulamin świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie

Regulamin świadczenia usługi Karta Zdrapka  Phone Tanie Gadanie:

§ 1 [Definicje]

Określenie użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Operator - spółka, o której mowa w par. 9 ust. 4 niniejszego regulaminu
 2. Aparat - aparat umożliwiający nawiązywanie Połączeń, umieszczony i oddany do użytku w jednym z Zakładów,
 3. Połączenie - połączenie telefonicznych w technologii VOIP, nawiązywane przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem
 4. Zakład - zakład karny, areszt śledczy lub oddział zewnętrzny aresztu śledczego,
 5. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Operatora –71 622 22 22, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Operatora, przy pomocy Karty,
 6. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z usług Operatora na zasadach określonych w Regulaminie,
 7. Karta - karta zdrapka, o nominale 10 (słownie dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia), 30 (słownie: trzydzieści)  lub 50 (słownie: pięćdziesiąt ) złotych, stanowiąca nośnik danych (numer PIN) umożliwiających nawiązywanie połączeń wdzwanianych w technologii VOIP, wyłącznie przy pomocy Aparatów,
 8. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika, w ramach świadczonych przez Operatora usług,
 9. Cennik - cennik usług Operatora, o których mowa w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej www.tanie-gadanie.pl/cennik,
 10. Strona Internetowa Operatora – storna internetowa Operatora pod adresem www.tanie-gadanie.pl.
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności sposób i korzystania z usług świadczonych przez Operatora przy użyciu Aparatów.

§ 2 [Usługi]

 1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu nawiązywania połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą.
 2. Z usług Operatora można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługi świadczone przez Operatora nie są ogólnodostępne, w szczególności nie stanowią publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z nich korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę z dodatnim Saldem, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Operator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
 1. w zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego,
 2. w zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
 3. w zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.
 1. Operator umożliwia dostęp do świadczonych usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22h00, a godz. 6h00.
 2. Ponieważ usługi określone w Regulaminie świadczone są z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie połączenia.

§ 3 [Korzystanie z usług]

 1. Warunkiem skorzystania z usług Operatora jest posiadanie przez Użytkownika Karty z dodatnim Saldem. Z chwilą nabycia Karty Użytkownik nabywa również prawo do korzystana z usług Operatora na zasadach określonych w Regulaminie (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 3. Rozpoczęcie Korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. W celu nawiązania połączenia Użytkownik zobowiązany jest:
 1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy,
 2. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie,
 3. wybrać numer, z którym połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
 1. dla połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta,
 2. dla połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer kierunkowy - numer abonenta,
 3. dla połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta,
 4. dla połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju – numer abonenta.
 1. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.

§ 4 [Czas trwania połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania połączenia mierzony jest od momentu uzyskania połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę, Użytkownik z góry uiszcza opłaty za usługi w wysokości odpowiedniego nominału Karty.
 3. Po zakończeniu każdego połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za połączenie.
 4. Wysokość opłaty za połączenie ustalana jest według Cennika.
 5. Ceny podane w Cenniku dotyczą opłaty za 1 (słownie: jedną) minutę połączenia.
 6. Opłaty za połączenie naliczane są za każdą rozpoczętą 1 (słownie: jedną)  minutę  połączenia.
 7. Saldo umniejszane jest, co 1 (słownie: jedną) minutę o wartość opłaty za 1 (słownie: jedną) minutę połączenia,.
 8. Połączenie kończy się:
 1. w momencie zakończenia połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę,
 2. po upływie ostatniej minuty jeżeli Saldo jest niższe niż opłata za kolejną minutę  połączenia.
 1. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.

 

§ 5. [Korzystanie z Karty]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu   karty oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę lub kod PIN Karty, osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty Użytkownika lub kodu PIN tej Karty, traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty.

§ 6. [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom w zakresie problemów z nawiązywaniem połączeń lub awarii technicznych sprzętu Operator zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 607 366 243, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@tanie-gadanie.pl
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami.

§ 7. [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora oraz nieprawidłowego naliczenia opłat z tytułu świadczenia usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Operatora wskazany w § 1 pkt a) Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. imię ojca Użytkownika,
  1. adres jednostki penitencjarnej, w której osadzony jest Użytkownik,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz czasu w jakim świadczone były reklamowane usługi,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. numer seryjny Karty lub obustronna kopię Karty;
  5. podpis reklamującego Użytkownika.
 1. Operator rozpatrzy i udzieli pisemnej odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni dnia jej doręczenia.
 2. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację wymagać będzie dodatkowych informacji Operator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich udzielenie.
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości można zgłaszać Operatorowi także telefonicznie za pośrednictwem Biura obsługi klienta, z tym zastrzeżenie, że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie załatwiona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie  ust. 2 powyżej.

§ 8 [Dane osobowe]

 1. Do dnia 24 maja 2018 r. (włącznie) dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Od dnia 25 maja 2018 r. (włącznie) przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 3. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat i rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dostawca może zbierać oraz przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku wskazanym w § 7 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego i wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W zakresie określonym w ust. 4-5 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 7. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.tanie-gadanie.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.tanie-gadanie.pl a w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji zmian przez Użytkownika.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Klientem a Operatorem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez spółkę pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335514, której akta rejestrowe prowadzone sąd przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),,będącej dostawcą usług które są przedmiotem niniejszego regulaminu"
 5. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku, ze strony internetowej www.tanie-gadanie.pl/regulaminy i zapisać go na własnym nośniku.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. (włącznie).
 7. Wszystkie promocje zamieszczane na stronie internetowej obowiązują od 1.01.2014r do odwołania lub daty przedstawionej w Regulaminie promocji


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),

- Użytkownika, tj. osoby korzystającej z karty.

Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko albo nazwę,

- adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

 

 - numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

- podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

 

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela.

Naliczenie opłat oraz rozpatrzenie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. audytorom;
 2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 3. bankom i pośrednikom płatności;
 4. kancelariom adwokackim;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).