Regulamin sklepu internetowego Phone Tanie Gadanie

Regulamin sklepu internetowego Phone Tanie Gadanie

§ 1 [Definicje]

Określenie użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Operator - Operator - spółka, o której mowa w par. 9 ust. 4 niniejszego regulaminu
 2. Sklep - sprzedażowa platforma teleinformatyczna, prowadzona przez Operatora, umożliwiająca jej użytkownikom dokonywanie zakupów Kart oferowanych przez Operatora, prowadzona przez Operatora telefonicznie oraz w sieci Internet, pod adresem www.tanie-gadanie.pl, zwana dalej również Serwisem,
 3. Klient - podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu Karty w Sklepie.
 4. Karta - karta stanowiąca nośnik danych umożliwiających nawiązywanie połączeń wdzwanianych w technologii VOIP, wyłącznie przy pomocy aparatów telefonicznych stanowiących własność Operatora umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych aresztów śledczych, wyszczególnionych na aktualnej liście zakładów dostępnej pod adresem www.dialtech.pl/lokalizacje-mapa.
 5. Zamówienie – zamówienie składane w Sklepie przez Klienta na zakup Karty,
 6. Dni Robocze – wszystkie dni w danym roku kalendarzowym z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,
 7. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności sposób i warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 8. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 [Postanowienia Ogólne]

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu można zgłaszać do Operatora na adres email: biuro@tanie-gadanie.pl
 2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

§ 3 [Warunki dotyczące sprzedaży Kart]

 1. Informacje o Kartach zamieszczone w Sklepie, wraz z podaniem ich ceny stanowią ofertę sprzedaży składaną przez Operatora.
 2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu:
 1. korzystając z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza Zamówienia, lub
 2. telefonicznie - dzwoniąc w Dni Robocze w godzinach od 8h30 – 15h30 pod numer telefonu: +48 607 366 243
 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać stronę internetową Sklepu, a następnie otworzyć w jej menu zakładkę „Zamów kartę” i wybrać tam odpowiednią ilość Kart w oferowanych przez Operatora nominałach. 
 2. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Klient wybiera sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionych Kart. Informacja o aktualnie dostępnych sposobach i kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tanie-gadanie.pl/koszyk, przy czym Klientowi, który składa Zamówienie jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Operator zawsze umożliwia dokonanie płatności za zamówioną Kartę po jej dostarczeniu (przesyłka dostarczana za pobraniem).
 3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest wypełnienie formularza dostawy oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 4. W formularzu dostawy Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. nr telefonu Klienta,
  3. adres Klienta ,
  4. adres email Klienta,
 5. Jeżeli zamówiona Karta ma być wysyłana pod inny adres niż adres Klienta (osoby zamawiającej) warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest wskazanie dodatkowo:
  1. imienia i nazwiska osoby, której zamówiona Karta ma być wydana,
  2. Adresu, na który mają być dostarczone zamówione Karty.
 6. Zawarcie umowy na skutek złożenie Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu następuje w chwili uruchomienia przez Klienta znajdującego się w formularzu Zamówieniowym linku ukrytego pod ikoną „Wyślij zamówienie”.
 7. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Klient:
 1. jeżeli dokonał wyboru płatności za pobraniem, zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez przesłanie na wskazany w formularzu adres email wiadomości email, o istotnych warunkach Zamówienia (moment zawarcia umowy), zaś Operator niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do dostarczenia Karty zgodnie z Zamówieniem,
 2. jeżeli Klient dokonał wyboru płatności przedpłatowej, otrzyma na wskazany w formularzu adres email wiadomość email z informacją o rachunku bankowym, na który powinien dokonać, w terminie nie dłuższym niż 14(słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania tej wiadomości, zapłaty ceny zamówionej Karty wraz z kosztami przesyłki - z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Klientem, Operator zaś rozpoczyna działania zmierzające do dostarczenia Karty zgodnie z Zamówieniem; w braku zapłaty w terminie, o którym mowa powyżej Zamówienie zostanie anulowane.
 1. Składając zamówienie telefonicznie, Klient w rozmowie z upoważnionym przedstawicielem Operatora:
  1. jest informowany o pełnych danych Operatora, o których mowa w § 1 pkt a), kosztach zakupu Karty wraz z kosztami dostawy, możliwych sposobach płatności, terminie dostawy, istotnych właściwościach Karty, prawie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w postanowieniu § 7 poniżej, a także o miejscu i sposobie składania reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 8 poniżej,
  2. wskazuje liczbę oraz nominały Kart, których zakupu chce dokonać a następnie jest informowany przez Operatora o łącznej cenie zamawianych Kart wraz z kosztami dostawy,
  3. wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Kart za pomocą środka porozumiewania się na odległość telefonu.
  4. podaje dane, o których mowa odpowiednio w ust. 6 powyżej oraz gdy wynika to z treści Zamówienia w ust. 7 powyżej,
  5. wskazuje sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionych Kart.
 2. Jeżeli Klient, składając Zamówienie telefonicznie, wybrał opcję płatności przedpłatowej, w trakcie rozmowy telefonicznej zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego, na jaki należy dokonać płatności.
 3. Zawarcie umowy na skutek złożenia Zamówienia w Serwisie telefonicznie następuje w chwili potwierdzenia przez Klienta woli zakupu Karty lub Kart, po uzyskaniu przez Klienta informacji i podaniu danych, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 4. Jeśli Zamówienie złożone przez Klienta w Serwisie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność zamówionej Karty Zrapki, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili zawarcia umowy, otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionej i niedostępnej Karty oraz kosztów jej przesyłki. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Operator wskaże Klientowi termin dostawy niedostępnej Karty i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki nowy termin, Zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

§ 4 [Ceny]

 1. Wszystkie ceny Kart podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i mają charakter wiążący do momentu uwidocznienia ich zmiany w Sklepie. Zmiana ceny nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 3. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.tanie-gadanie.pl/dostawa.

§ 5 [Warunki dostawy Kart]

 1. Karty wysłane są niezwłocznie po zawarciu umowy (moment zawarcia umowy określono odpowiednio w postanowieniu § 4 ust. 8 albo ust. 12 Regulaminu.
 2. W każdym przypadku Operator zobowiązuje się dostarczyć zamówione Karty w nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawy Kart realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej. O kosztach dostawy zamawianych Kart Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 4. Termin dostarczenia przesyłki z zamówioną Kartą, według informacji pochodzących od Poczty Polskiej, wynosi do 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych, licząc od dnia ich wysyłki przez Operatora.

§ 6 [Odstąpienie od umowy]

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Karty, bez podania przyczyny, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni odpowiednio od dnia odbioru przesyłki chyba, że przed upływem tego terminu Klient rozpocznie korzystanie z oferowanych przez Operatora usług przedpłaconych w wyniku zawartej umowy, od której Klient zamierza odstąpić. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo nadanie Karty wraz z dowodem zakupu przed jego upływem, na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1).
 2. Zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta z tytułu ceny sprzedaży Karty (wraz z uiszczonymi kosztami przesyłki do Klienta) nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, od dnia doręczeni Operatorowi oświadczenia o odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy lub w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, od dnia doręczenia przesyłki ze zwracaną Kartą wraz z dowodem zakupu.
 3. Klientom, którzy nie są konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki do Operatora zwracanej Karty.

§ 7 [Reklamacje]

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji pisemnie, na adres Operatora wskazany w § 1 pkt. 1). Operator prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz co najmniej kopię dowodu zakupu.
 2. Do reklamacji powinien zostać dołączona reklamowana Karta.
 3. Operator zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 4. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości można zgłaszać Operatorowi także telefonicznie numerem telefonu +48 607 366 243 w godzinach pracy biura obsługi klienta, z tym zastrzeżenie, że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie załatwiona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie z Regulaminem.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Karta zostanie wymieniona na nową, wolną od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny, jednakże wyłącznie do wysokości niewykorzystanych przez Klienta środków.
 7. Zwrot kwoty z tytułu zapłaconej ceny nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, w sposób wskazany przez Klienta.

§8 [Dane osobowe]

 1. Do dnia 24 maja 2018 r. (włącznie) dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Od dnia 25 maja 2018 r. (włącznie) przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 3. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat i rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dostawca może zbierać oraz przetwarzać dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku wskazanym w § 7 (złożenie reklamacji) dane osobowe reklamującego są przetwarzane na potrzeby postępowania reklamacyjnego i w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W zakresie określonym w ust. 4-5 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 7. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

 1. Klient składając Zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w Zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Niniejszy regulamin został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez spółkę pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335514, której akta rejestrowe prowadzone sąd przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w Sklepie jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r.,  Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Klient wskazując inne dane dla dostawy towaru oświadcza, że udostępnia Operatorowi dane odbiorcy przesyłki za jego zgodą. 
 5. Operator zobowiązuje się usunąć wskazane przez Klienta dane osobowe odbiorcy bezzwłocznie po zrealizowaniu usługi dostarczenia Karty na podany przez Klienta adres dostawy.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Kart, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.tanie-gadanie.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 8. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.tanie-gadanie.pl/regulamin, a w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji zmian przez Klienta. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, które to Zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 9. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Klientem a Operatorem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może pobrać treść Regulaminu i utrwalić go w dowolnej formie oraz odtwarzać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz zawartymi poprzez Sklep umowami.
 11. Operator zastrzega możliwość wprowadzania ofert promocyjnych sprzedaży Kart lub innych usług objętych niniejszym Regulaminem, lub do których może mieć zastosowanie niniejszy Regulamin - na warunkach odrębnie określonych przez Operatora.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. (włącznie).


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- Klienta, tj. osoby która dokonuje zakupu karty telefonicznej za pośrednictwem strony internetowej www.tanie-gadanie.pl;

- odbiorcy karty, tj. osoby wskazanej przez Klienta, do której ma zostać wysłana karta (jeżeli jest to inna osoba niż Klient);

- Użytkownika, tj. osoby korzystającej z karty;

- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym).

Informacje dotyczące Klienta

Klient zobowiązany jest podać w celu zamówienia Karty:

Dane Klienta:

Dane odbiorcy:

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- miasto,

- kod pocztowy,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail.

- imię ojca,

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- miasto,

- kod pocztowy,

-numer telefonu kontaktowego.

Podanie powyższych danych jest warunkiem świadczenia usług przez Dialtech. Klient nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług. Nie jest obowiązkowe podanie danych odbiorcy. W przypadku niepodania tych danych zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Świadczenie zamówionych usług, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO (Niezbędność dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące Reklamującego

Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane:

- imię,

- nazwisko,

 

 - ulica i numer domu,

- miasto,

 

- kod pocztowy,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

 

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji.

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w następujących przypadkach:

1) składania ustnych zamówień w zakresie zakupu kart telefonicznych;

2) składania ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Klient lub Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela.

Naliczenie opłat oraz rozpatrzenie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Reklamującego – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. biuru rachunkowemu;
 2. serwisantom;
 3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
 4. audytorom;
 5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 6. bankom i pośrednikom płatności;
 7. kancelariom prawnym;
 8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).