Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie POŁĄCZENIA STACJONARNE W KRAJU

§ 1 [Postanowienia wstępne]
1.Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§2 [Warunki Promocji]
1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na numer stacjonarny w kraju będzie wynosił 0,05 złotych brutto (słownie pięć groszy) za minutę.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
2. Promocja obowiązuje od dnia 09 marca 2020 do 31 grudnia 2020 z możliwością jej przedłużenia. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.