Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie 5+10

§ 1 [Postanowienia wstępne]

1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę – Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§2 [Warunki Promocji]

1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
2. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po zrealizowaniu przez Użytkownika nieprzerwanego 5 minutowego Połączenia (jest to warunek skorzystania z Promocji_ - Użytkownik musi dysponować Saldem umożliwiającym jego spełnienie) będzie realizował dalej to Połączenie przez dalszych 10 minut nieodpłatnie (nieodpłatna kontynuacja Połączenia przez maksymalnie dalszych 10 minut jego trwania). Po upływie tego czasu (tj. po upływie łącznie 15 minut) Połączenie nie będzie automatycznie przerywane przez Dostawcę, ale każda następna minuta Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
3. Aby skorzystać z Promocji Użytkownik nie musi wykorzystać w pełni 10 minut kontynuacji Połączenia, o której mowa w ust. 2.
4. Promocja obejmuje Połączenia realizowane do wybranych stref numeracyjnych szczegółowo wskazanych w Cenniku i zaznaczonych w kolumnie „Promocja 5+10”.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
2. Promocja obowiązuje od dnia 04.09.2018 do odwołania. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.